Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IVANEX, s.r.o. a IVANEX services, s.r.o. platné od 1.1.2022

Tieto všeobecné obchodné podmienky ustanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť medzi spoločnosťou IVANEX services, s.r.o. a IVANEX, s.r.o.( ďalej len Dodávateľom ) a Zákazníkom ( odberateľom ). Kde používame slovo „vy“ alebo „váš“ znamená to, že zákazník: „my“, „nás“ alebo „naše“ sa rozumie IVANEX services, s.r.o. a IVANEX s.r.o.

Realizácia objednávky prebieha podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto podmienky môžu byť zmenené len na základe nášho písomného súhlasu. Všeobecné podmienky slúžia na doplnenie zákonných ustanovení. Dohody, ktoré sa odlišujú od týchto podmienok, musia byť iba v písomnej forme. V prípade súdneho sporu je miestom konania súdneho sporu Bratislava.

Podpisom zmluvy, objednávky alebo potvrdenia o vykonaní prác, obidve strany potvrdzujú, že tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre obidve strany zrozumiteľná a každá strana im riadne porozumela.

1. Práva a povinnosti Dodávateľa

Dodávateľ je povinný dodať objednané služby v plnom rozsahu a v dohodnutom termíne tak ako boli vopred objednané písomnou formou zo strany Odberateľa. Ak by dodané služby neboli dodané v dohodnutom rozsahu, kvalite príp. s omeškaním má Odberateľ právo na primeranú zľavu z pôvodnej ceny za objednané služby. V prípade vzniku poistnej udalosti je Dodávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť svojej zmluvnej poisťovni a poskytnúť súčinnosť pre čo najrýchlejšie vyriešenie tejto poistnej udalosti.

2. Práva a povinnosti Odberateľa

Je potrebné aby nám zákazník poskytol všetky kontaktné údaje a adresy najneskôr 2 dni pred sťahovaním. Tiež je potrebné zo strany zákazníka byť prítomný, alebo poveriť inú osobu ktorá bude k dispozícii počas celej doby sťahovania a bude kompetentná riešiť prípadné nejasnosti. Napr. aby sa predišlo tomu, že zbalíme veci ktorých sa sťahovanie netýka, aby nám zabezpečíl prístup do všetkých miestností alebo k veciam určených na sťahovanie a nevznikali našej spoločnosti prestoje.

V prípade, ak odberateľ nevyužije baliace služby našej spoločnosti, jeho povinnosťou je zabezpečiť ochranu sťahovaných vecí tak, aby zodpovedalo bežným baliacim šťandardom a aby nedošlo k ich poškodeniu pri dodržaní bežnej miery opatrnosti. Inak za poškodenie daných vecí nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Odberateľ ktorý si zabezpečí balenie vecí (osobné veci, dokumentácie a pod.) do krabíc vo vlatnej réžii, resp. prostredníctvom inej spoločnosti,  je povinný dodržať hmotnosť jednej krabíce tak, aby nepresiahla hmotnosť 30kg a aby možné jej presťahovanie jedným pracovníkom sťahovacej čaty.  Inak môže dodávateľ odmietnuť sťahovanie daných krabíc resp. požadovať príplatok za sťažený výkon služby, pričom nedôjde k omeškaniu dodania služby na strane dodávateľa.

Odberateľ je tiež zodpovedný za to, aby rozmrazil a vyprázdnil chladničku a mrazničku od potravín, ktoré by sa mohli počas prepravy pokaziť.

V prípade sťahovania do alebo z tretích krajín je potrebné aby ste nám včas dodali všetky potrebné doklady a povolenia na hladké vybavenie colného konania. O potrebných dokumentoch vás budeme informovať min. 3 dni vopred. V prípade oneskoreného dodanie potrebných dokladov hrozí, že dôjde k zdržaniu zásielky, čo má za následok zvýšené náklady ktoré sme oprávnení re-faktúrovať na vás príp. neoslobodeniu zásielky od cla a následné vymeranie cla a DPH.

 

3. Vlastníctvo tovaru

Uzatvorením tejto zmluvy, vyhlasujete že sťahovaný alebo uskladnený tovar je vaším vlastným majetkom, alebo osoba (y), ktorá tovar vlastní alebo má oň záujem, vás splnomocnila aby ste s nami uzatvorili túto zmluvu a akceptovali tieto podmienky. Pokiaľ tieto vyhlásenia nie sú pravdivé, máme nárok na náhradu škody z vašej strany, ak by boli voči nám vedené z daného dôvodu nejaké súdne spory.

4. Cena

Pokiaľ nebola za poskytnuté služby dohodnutá celková cena vopred, naše služby budú účtované v zmysle aktuálne platného cenníka ktorý je uvedený na našej web stránke www.ivanex.sk. Pokiaľ nie je uvedené inak, naša cenová ponuka nezahŕňa poistenie, colné poplatky, inšpekčné alebo akékoľvek iné poplatky dané štátom ( ak nejaké vzniknú ).

Taktiež nezahŕňa príplatky za zmenené podmienky pri sťahovaní, ktoré neboli vopred dohodnuté a obojstranne odsúhlasené. Za zmenené podmienky sa považujú prípady kedy dôjde: k zmene objemu sťahovaných vecí, sťaženému prístupu k budove ( nemožnosti zaparkovať auto pred domom do vzdialenosti max. 10 metrov od vchodu), prístupu cez schodisko, zmene počtu poschodí, nefunkčnosti výťahov, nutnosti vybaviť parkovacie povolenie, externý výťah alebo nutnosti prekládky tovaru na menšie auto, nutnosti uskladnenia tovaru, zmeny spôsobu dopravy, alebo časovému sklzu spôsobenému zo strany zákazníka. Takisto cena môže byť navýšená o 50% v prípade zmeny požiadavky na realizáciu služieb v nedeľu alebo počas sviatkov pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak.

5. Práce ktoré nie sú zahrnuté v štandardnej ponuke na sťahovanie

Ak nie je s nami písomne odsúhlasené vopred, tak v štandardných službách nie sú zahrnuté nasledovné služby: montáž a úpravy nového nábytku, montáž nábytku na steny, montáž/demontáž kuchynskej linky, stolárske práce,  vodoinštalačné práce, vŕtanie do stien a zavesenie obrazov, odpojenie alebo pripojenie elektrických zariadení alebo svietidiel. Naši zamestnanci nie sú oprávnení a spôsobilí na vykonávanie týchto prác, preto je potrebné na tieto práce prizvať riadne kvalifikovanú osobu.

Tiež nie sme oprávnení sťahovať alebo baliť žiadne predmety vylúčené z dopravy.

7. Výluky

Tovar ktorý je vylúčený zo zodpovednosti resp.poistenia pri sťahovaní alebo skladovaní sú: šperky, hodinky, drahé kamene a kovy, peniaze, listiny, cenné papiere, zbierky známok, mincí, alebo iné zbierky akéhokoľvek podobného druhu.Tovar vylúčený z prepravy: zakázaný alebo odcudzený tovar, lieky, potenciálne nebezpečné, škodlivé alebo výbušné predmety, vrátane plynových fliaš, aerosóly, farby, strelné zbrane a strelivo, rastliny alebo tovar, ktorý môže obsahovať hmyz alebo iných škodcov ktorí by spôsobili zamorenie tovaru. Chladené, mrazené jedlo a pitie. Akékoľvek zvieratá a ich klietky alebo nádoby, vrátane domácich zvierat, vtáky alebo ryby. Tovar, ktorý vyžaduje zvláštne povolenie alebo vládne povolenie na, vývoz alebo dovoz.

Objednávateľ podpisom týchto zmluvných podmienok sa zaväzuje, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu sa v prepravovanej zásielke nenachádza tovar, ktorý je vylúčený z prepravy. Aj v prípade, že vyššie uvedený tovar budeme prepravovať, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za stratu, zmenu vlastností alebo poškodenia vzniknuté prepravou daných tovarov.

Ak budeme prepravovať/sťahovať takýto vylúčený tovar bez nášho vedomia a bez vopred uzatvorenej písomnej dohody, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, a vy ste povinný nás odškodniť za všetky poplatky, náklady, škody či sankcie uplatňované voči nám. Okrem toho budeme oprávnený zadržať tieto veci, ktoré sú uvedené v odseku 4 až do úplného vyriešenia vzniknutej situácie.

8. Zodpovednosť za stratu alebo škodu

Záruka dodávateľa začína prevzatím prepravovaných predmetov a končí spravidla jeho dodaním na miesto určené zákazníkom, uskladnením v sklade alebo odovzdaním tovaru inému prepravcovi. Keď má dodávateľ poverenie na odovzdanie tovaru inej prepravnej spoločnosti, končí jeho záruka momentom odovzdania tovaru.

Ručíme iba za tie škody, ktoré boli preukázateľne spôsobené naším personálom pri výkone sťahovacích služieb. Naša zodpovednosť sa v každom prípade obmedzuje iba na náklady na prípadnú opravu alebo náhradu za škodu pri zohľadnení amortizovanej hodnoty poškodených vecí.

Dodávateľ ručí iba za tie prepravované/sťahované predmety, ktorých balenie zodpovedá štandardným prepravným požiadavkám. Rozbitné,krehké predmety a elektronika teda vyžadujú vhodné a dostatočne pevné balenie. Pri poškodení tovaru v krabiciach alebo iných prepravkách, bez zjavného poškodenia vonkajšieho obalu, ručíme iba vtedy, ak bolo zabalenie a vybalenie tovaru vykonané nami povereným personálom a to, maximálne hodnoty 30€/krabica. Čiže ak si zákazník zabalí veci sám, nepreberáme za prípadnú škodu žiadnu zodpovednosť. Taktiež nepreberáme zodpovednosť za poškodenie nábytku resp. iných veci, ktoré nie sú nami odborne demontované/zmontované a zabalené (napr. nábytok do strečovej/bublinkovej fólie).

V prípade poistnej udalosti (spôsobenia škody) je poškodený povinný nás o tejto skutočnosti písomne informovať najneskôr do 5 dní po ukončení prác, pričom uvedie názov poškodeného predmetu, rozsah poškodenia a hodnotu poškodenej veci príp. cenu opravy, ak je danú vec ešte možno opraviť. Poistné udalosti nahlásené po tomto termíne už nemôžu byť nami a ani našou poisťovňou akceptované. Poškodené predmety je potrebné odložiť a umožniť ich obhliadku likvidátorovi poistných udalostí našej poisťovne. My ihneď po vašom oznámení poistnej udalosti túto skutočnosť oznámime našej poisťovni a tá bude následne poistnú udalosť riešiť v zmysle ich poistných podmienok.

V prípade záujmu zo strany objednávateľa, môžeme zabezpečiť opravu alebo výmenu poškodenej položky vo vlastnej réžii. Objednávateľ má právo objednať si na opravu podľa vlastného uváženia aj inú firmu, avšak treba brať do úvahy, že poisťovňa mu preplatí iba skutočnú výšku škody určenú likvidátorom poisťovne.

Prípady kedy nezodpovedáme za stratu alebo škodu sú za nasledovných okolností: prírodné živly, vyššia moc, vojna, povstanie, terorizmus alebo iné protestné akcie ktoré sú mimo našu kontrolu. Nezodpovedáme tiež za škody vzniknuté normálnym opotrebovaním, prirodzeným starnutím alebo postupným zhoršovaním stavu, únikom, odparením alebo rýchlou skazou nestabilného tovaru.

9. Poplatky, za odstúpenie od zmluvy

Zákazník má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy a odstúpenie treba oznámiť písomne ( mailom, faxom, SMS ). Pri odstúpení od zmluvy v lehote kratšej ako 3 dni pred plánovaným sťahovaním, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 30% z predpokladanej ceny za sťahovanie pokiaľ sa nedohodne inak. Pri odstúpení v lehote kratšej ako 12 hodín pred plánovaným sťahovaním zaplatí zákazník storno poplatok 50% z predpokladanej resp. dohodnutej sumy za sťahovanie. Ak prepravca preukáže väčšiu škodu, je zákazník povinný uhradiť túto vyššiu čiastku.

10. Spôsob platby

Platba za sťahovanie u nových zákazníkov sa spravidla hradí v hotovosti ihneď po ukončení sťahovania. V prípadoch, že cena zákazky prekročí sumu 500,- € je možná platba na faktúru, podmienkou je ale zaslanie kompletne vyplneného objednávkového formulára s pečiatkou a podpisom kompetentnej osoby zo strany objednávateľa. Pri sťahovaní do zahraničia požadujeme zálohovú platbu vo výške 20% a zvyšok v hotovosti v deň ukončenia prác. Platbu je možné zrealizovať aj prevodom z účtu vopred. Za skladovacie služby je nutné zaplatiť skladné ešte pred vyskladnením tovaru zo skladu. Zákazníci, s ktorými sme v minulosti už spolupracovali a ich platobná disciplína bola v súlade so splatnosťou našich faktúr, je možná platba na faktúru so splatnosťou 14 dní od vystavenia faktúry. Penále z omeškania sú 0,1% za každý deň omeškania platby. Dňom úhrady je deň pripísania platby na náš účet.

11. Právo na zadržanie tovaru

Ak prepravovaný tovar nie je prevzatý zo strany Odberateľa, alebo sa neuskutoční platba podľa dohodnutých podmienok, má dodávateľ právo tento tovar zadržať a na náklady zákazníka uskladniť vo vlastnom sklade, až do doby pokiaľ nebude za poskytnuté služby uhradená plná suma. Rovnako je možné zadržať tovar aj pri uskladnení tovaru, v prípade, že objednávateľ nezaplatí skladné za uskladnený tovar v dobe splatnosti faktúry.

Po zadržaní tovaru má dodávateľ právo písomne vyzvať zákazníka na úhradu pohľadávky v priebehu 14 dní od doručenia výzvy. Táto výzva bude obsahovať upozornenie na právo dodávateľa, že pri neuskutoční platby do 14 dní od doručenia výzvy, má dodávateľ právo zadržaný tovar bez ďalších formalít zužitkovať a podľa vlastného uváženia predať, alebo zlikvidovať, pričom nezaniká povinnosť odberateľa uhradiť dodávateľovi všetky náklady spojené s likvidáciou zadržaného tovaru.